06 juni 2017

SAVE THE DATES !

Op donderdag 23 en vrijdag 24 november 2017 gaat ons tweejaarlijks BRK-APROA colloquium door in het Auditorium Lippens van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.
Het thema is Keuzes en dilemma’s in de conservatie-restauratie. De Call for Papers werd afgesloten in februari en de werkgroep colloquium, samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur en leden van de vereniging, maakte een moeilijke keuze uit de talrijke inzendingen. Criteria waren het beantwoorden aan het congresthema, de kwaliteit van het voorstel, het aangepast zijn aan het doelpubliek, het evenwicht tussen de verschillende specialisaties van de conservatie-restauratie en tussen de restauratietheorie en de -praktijk. Uiteindelijk werden 20 lezingen geselecteerd, die we nu al -in willekeurige volgorde- aan u kunnen voorstellen.
 
Onze nieuwe partner voor de praktische organisatie van het colloquium is de uitgeverij die Keure/La Charte. Na het afhaken van het agentschap Onroerend Erfgoed, die jarenlang onze partner was, moesten we op zoek naar een nieuw samenwerkingsverband. Die Keure zal instaan voor het volledige logistieke luik: uitnodigingen, inschrijvingen, catering, zaalhuur, onthaal, lay out en druk van de Postprints. De BRK-APROA is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling, het kiezen van de sprekers, de simultaanvertaling naar de beide landstalen en de redactie van de Postprints.
 
Hierbij een lijst van de geselecteerde lezingen (voorlopige titels):
1. Le non-illusionnisme en conservation-restauration : sortir de la justification basée sur la dualité esthétique/historique (Het non-illusionisme in conservatie restauratie : weg van de motivering op basis van de esthetische/historische dualiteit)
Eve Bouyer, doctorante en Art et Sciences de l’Art (ENSAV La Cambre et ULB)
 
2. Projet de réaffectation dans les bâtiments classés : quand restriction rime avec restauration (la maison Hap, un cas d’école) (Herbestemmingsproject van beschermde gebouwen: wanneer restrictie rijmt op restauratie (het huis Hap als pilootproject)
Emmanuelle Job, conservateur-restaurateur, responsable de la cellule Décors des Monuments, IRPA 
Françoise Boelens, architecte, Direction des Monuments et Sites, Service public régional de Bruxelles 
 
3. Restauration du Carton de tapisserie « Le Martyre de saint Paul » de Pieter Coecke van Aelst (1535) : plus de 18 mois d’intervention, jalonnés de choix et d’ajustements (Restauratie van de kartons van het tapijt “De marteling van de heilige Paulus” van Pieter Coecke van Aelst (1535): meer dan 18 maanden van behandeling, met tal van keuzes en correcties)
Christine De Herde, conservateur-restaurateur
 
4. Conservation de l’authentique et lecture potentielle de l’origine. Traitement d’un cabinet anglais du château de Jehay (Behoud van de authenticiteit en de mogelijke lectuur van het origineel. Behandeling van een Engels kabinet van het kasteel van Jehay)
Denis Bruyère, conservateur-restaurateur
 
5. Le cas du traitement de masse des archives (Het probleem van de massabehandeling  van archieven)
Eugénie Falise, ARTBEE Conservation sprl

6. Mission impossible? De conservatie van de muurschilderingen in de pastorie van Meerhout (Mission impossible? La conservation des peintures murales dans le presbytère de Meerhout)
Marjan Buyle, conservator-restaurateur
 
7. La restauration de l’hôtel communal de Fôrest (De restauratie van het gemeentehuis van Vorst)
Cécile Mairy, projectverantwoordelijke ORIGIN Architecture & Engineering
 
8. Le moindre mal ? La restauration de ‘Paysage de Tempête’ de Bonaventura Peeters (Het minste kwaad ? De restauratie van ‘Landsschap met storm’ van Bonaventura Peeters)
Simone Habaru et Muriel Prieur, conservateurs-restaurateurs MNHA Luxembourg
 
9. Plafonds in hout en stuc: historische gelaagdheid versus conservatie- en materiaalkeuzen (Plafonds en bois et en stuc: la stratification historique versus les choix de conservation et de matériaux)
Johan Grootaers, bouwhistoricus-restauratie-expert en Martijn Remmen, conservator-restaurateur
 
10. Reconstruction in conservation-restoration?  Gloss and colour of the surfaces of a piece of furniture showing typical red Mahogany aspect
Andreas Krupa Dipl.-Rest. (FH) M.A., Insitut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft Köln (Germany) 
 
11. Restauratie van de schilderingen van de Egyptische tempel in de dierentuin van Antwerpen (Restauration des peintures du Temple Egyptien dans le jardin zoölogique d’ Anvers)
Barbara Pêcheur, projectverantwoordelijke Origin Architecture & Engineering
Fabian Rasson, conservator-restaurateur en zaakvoerder van Ornament
 
12. Sur quelles bases analyser les enjeux et discuter des choix de conservation-restauration ? Sur quels critères construire la prise de décision ? (Op welke basis de afwegingen analyseren en de restauratiekeuzes bespreken ? Volgens welke criteria de besluitvorming opbouwen ?)  
Régis Bertholon, Professeur et Head of Studies and Research, Haute Ecole Arc Conservation-restauration Neuchâtel (Suisse)
 
13. Le Panorama de la Bataille de Waterloo : un défi de taille (Het Panorama van de Slag bij Waterloo: een uitdaging van formaat)
Isabelle Happart et Agnès Esquirol, conservateurs-restaurateurs 
 
14. Restauratie van Hotel Winssinger in Brussel (La restauration de l’hotel Winssinger à Bruxelles)
 Barbara Van der Wee, restauratie-architect 
 
15. Van museumobject naar studieobject: een evaluatie van drie verschillende behandelingen op een hoofddeksel uit de collectie van het Koninklijk Museum voor Midden-Africa (D’objet muséal vers objet de recherche: une évaluation de trois traitements différents d’un couvre-chef de la collection du Musée Royal de l’Afrique Centrale)
Anoek De Paepe, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren 
 
16. Monument à Everaerd t’ Serclaes. Réflexions en vue de sa conservation (Het monument  voor Everaerd t’ Serclaes. Bedenkingen over de conservatie)
Paula Cordeiro Architecte, gestionnaire du site Grand-Place Unesco Ville de Bruxelles, Cellule Patrimoine historique, et Françoise Urban, restauration d’œuvres d’art en métal
 
17. What are we glueing here? Structural stability versus reversibility: the dilemma of the structural conservation of panel paintings
Sara Mateu, conservateur-restaurateur
 
18. Bonnes intentions passées, bonnes intentions d’aujourd’hui: le restaurateur face au passage de l’objet-témoin au statut d’objet de musée (Goede bedoelingen van weleer en van vandaag: de restaurateur bij de overgang naar het museaal statuut van objecten)
Isabel Garcia Gomez, conservatrice-restauratrice responsable au Musée d'ethnographie de Genève 
 
19. La restauration d’une fontaine Art déco à Manage : choix des matériaux de traitement et dilemme entre conservation, restauration et utilisation (De restauratie van de art deco-fontein van Manage : keuze van materialen voor de behandeling en dilemma’s tussen behoud, restauratie en gebruik)
Géraldine Bussienne, Mario Baeck en Sebastiaan Godts 
 
20. Life History of Artworks en de restauratiepraktijk (L’histoire de la vie des objets d’art et la pratique de la restauration)
Lode Goukens, conservator-restaurateur

AGENDA

19/03/2018, Graz - Austria
Leather will be the focus of the 2018 "Day of Restoration" organised by the Universalmuseum Joanneum. [Meer]
22/03/2018, Brussels - Belgium
Op donderdag 22 maart 2018 (10.00 - 16.30 uur) organiseert FARO een onderzoeksbijeenkomst waarin we aan de hand van casestudies onze percepties over de kwaliteit van restauraties onder de loep nemen. [Meer]
12-14/04/2018, Istanbul - Turkey
Heritage Istanbul 2018 Restoration, Archaeology and Museum Technologies Exhibition will be organized between 12-14 April 2018 at Hilton Istanbul Convention & Exhibition Center. [Meer]
03-04/05/2018, Brussels - Belgium
During this two-days workshop given in French, participants will be presented with theoretical and practical aspects of the buffer solutions used in the cleaning of artworks. Each participant will receive a kit including a selection of solutions to bring back at his/her workshop. Workshop presented by Cécile de Boulard, assisted by Claire Dupuy. [Meer]
 

BRK NIEUWS

07 januari 2018
Algemene Vergadering van BRK-APROA op maandag 26 maart 2018 om 17u30 in De Markten, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel. [Meer]
06 januari 2018
Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert in 2018 voor de derde keer een Onroerenderfgoedprijs. Die staat opnieuw in het teken van publiek toegankelijk erfgoed. Kandidaten kunnen zich tot en met 1 maart 2018 inschrijven. [Meer]
24 november 2017
Assistent in de restauratie en conservatie van papieren documenten in het kader van het project «Europese prentkunst van Dürer tot Rembrandt». [Meer]
25 september 2017
SCHRIJF JE HIER IN. [Meer]