20 juli 2021

openstaande vacature bij het War Heritage Institute - hout

WAR HERITAGE INSTITUTE

Het War Heritage Institute (WHI) werft aan:

1 contractuele assistent-stagiair (m/v/x), voor de conservatie en restauratie van het historisch houten erfgoed (contract van zes maanden).

Er is 1 openstaande vacature bij het War Heritage Institute (Jubelpark 3, 1000 Brussel).

Het War Heritage Institute (WHI) beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites: het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), het Fort van Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks, de Dodengang (Diksmuide) en de Commandobunker Kemmelberg (Heuvelland).

In het kader van het CAHN-project (BRAIN-be 2.0 Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks PHASE 2 - 2018-2023, CONTRACT NR B2/202/P2/CAHN “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”) recruteert het department Collecties 1 contractueel wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW1, activiteitengroep Wetenschappelijke dienstverlening.

Duur van het contract: 1 januari - 30 juni 2022 (6 maanden).

 

1. TAALREGIME

Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

 

2. INHOUD VAN DE FUNCTIE

2.1. Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.
De conservatie en restauratie verzekeren van het historisch houten erfgoed in de vitrines die van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives” deel uitmaken, teneinde een interdisciplinaire samenwerking binnen de schoot van het Instituut en de partnerinstellingen te kunnen garanderen.
Organiseren en uitvoeren van conservatie-restauratiebehandelingen van het historische houten erfgoed in de in de vitrines die deel uitmaken van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”, volgens de deontologische richtlijnen voor het beroep van conservator-restaurateur van kunstwerken teneinde bij te dragen tot het behoud van deze objecten.
• Tijdens deze behandelingen op een selectie van stukken wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op de werken teneinde de kennis op kunsthistorisch en materiaaltechnisch gebied binnen het domein te laten evolueren.
• De resultaten van de behandelingen en onderzoeken publiceren teneinde bekendheid te geven aan het WHI en het CAHN-project, zowel binnen het professionele milieu als bij het grotere publiek.
2.2. Resultaatgebieden.
• Opstellen van dossiers van onderzoeken, van vooronderzoeken en behandelingen van historische houten objecten volgens de regels van het Instituut.
• Opstellen van een lijst van alle onderzochte en behandelde werken.
• Klasseren van de verstrekte adviezen en raadgevingen.

• Schrijven van wetenschappelijke artikels en verspreiding van kennis, in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project.
-Deelnemen aan de vergaderingen met de andere partners van het CAHN-project “Congo- Arab Heritage in Historical Narratives”.

• Actief deelnemen aan colloquia en congressen over de conservatie en restauratie van de objecten in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”.
• Opstellen van teksten voor wetenschappelijke conferenties, artikels en posters voor colloquia in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”.

 

3. PROFIEL EN COMPETENTIES

3.1 Vereiste diploma's en opleidingen.
De kandidaat dient houder te zijn van een universitair diploma en/of een diploma HOLT (normale studieduur: ten minste 4 jaar) in de conservatie en restauratie van kunstwerken in hout, en moet kunnen bewijzen vervolmakingstages te hebben gedaan op het gebied van conservatie en restauratie.
3.2 Technische competenties (kennis, specialisaties, ervaringen,...).
De kandidaat moet verder:
• een professionele ervaring hebben, zowel praktisch als theoretisch van ten minste twee jaar in het domein van de restauratie van hout; te staven met dossiers van onderzoek en behandeling, publicaties, stagegetuigschriften, bijwonen van voordachten en studiedagen;
3.3 Overige competenties (gedragscompetenties, vaardigheden,...) die na afloop van de stage zullen geëvalueerd worden.
De kandidaat moet ook:
• integer zijn, d.w.z. de ethische normen volgen en handelen volgens de deontologische regels van het beroep;
• kennis hebben van de preventieve en actieve conservatie van hout en op de hoogte zijn van de verschillende onderzoeks- en behandelingsmethodes;
• in staat zijn kwaliteitsvolle interventies uit te voeren, en met nauwgezetheid en eerlijkheid zijn functie uit te oefenen;
• de planning en de werken autonoom kunnen beheren en organiseren;
• zin voor initiatief en inzet voor het erfgoed bezitten;
• goed functoneren in een team.

 

4. AANBOD

4.1. Een contract van bepaalde duur in de klasse SW1.
De laureaat wordt aangeworven als assistent-stagiair met de daaraan verbonden weddenschaal SW11 (een erkende wetenschappelijke anciënniteit van minstens 2 jaar is vereist).
Minimumbezoldiging (brutobedragen rekening gehouden met de huidige index, reglementaire toeslagen niet inbegrepen):
• in de weddenschaal SW11 (met een anciënniteit van 2 jaar): bruto 40.157,93 euro per jaar (3.346,94 euro per maand).
4.2. Andere voordelen.
• Gratis woon-werkverkeer (met het openbaar vervoer);
• je werkplek (Jubelpark) is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;

 

5. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN

5.1. De laureaat moet op de datum van indiensttreding volgende voorwaarden vervullen:

• Belg zijn of burger van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie;
• de burgerlijke en politieke rechten genieten;
• aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;

• een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van het gesolliciteerd ambt.
5.2. Uiterlijk op de dag waarop de termijn eindigt voor het indienen der kandidaturen, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:
• de vereiste technische competenties bezitten (zie punt 3.2 hierboven);
• de vereiste overige competenties bezitten (zie punt 3.3 hierboven);
• het vereiste diploma bezitten (zie punt 3.1 hierboven).
5.3. In de beide hierna vermelde gevallen geldt volgend voorbehoud voor deelname aan de selectieprocedure.
5.3.1. Het vereiste diploma werd behaald in een ander land dan België.
In dit geval zal de voorzitter van de jury van het WHI vooraf nagaan of het door de kandidaat voorgelegde diploma kan worden aanvaard bij toepassing van de bepalingen van de Richtlijnen 89/48/EEG of 92/51/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen Daarom dient de betrokken kandidaat aan zijn kandidatuur, behalve een kopie van het voorgelegde diploma, volgende bescheiden en inlichtingen toe te voegen, nodig voor bedoeld onderzoek:
• een beëdigde vertaling van het diploma indien dit niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol);
• een verklaring waarmee de onderwijsinrichting, die het diploma heeft uitgereikt, volgende inlichtingen verstrekt (voor zover deze inlichtingen niet voorkomen in het diploma zelf):
1. het aantal studiejaren dat normalerwijze vereist is voor het behalen van het diploma;
2. moest een verhandeling worden ingediend voor het behalen van het diploma?
3. de verworven kennis en bekwaamheden die aan de basis liggen van het uitreiken van bedoeld diploma;
• een vertaling van deze verklaring indien deze niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol).
5.3.2. Het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands.
• De taal waarin de studies werden gedaan, die hebben geleid tot het behalen van het vereiste diploma, bepaalt in principe de taalrol waarbij de kandidaat moet worden ingedeeld bij toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
• Wanneer een diploma van doctor vereist is, dat werd behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift (of wanneer de kandidaat een dergelijk diploma voorlegt om aan de diplomavereisten te voldoen), wordt de taalrol dan ook bepaald door de taal waarin de studies werden gedaan die hebben geleid tot het universitaire einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat.
• In de gevallen waarin deze studies werden gedaan in een andere taal dan het Nederlands, dient de betrokken kandidaat daarom in het bezit te zijn van een bewijs van taalkennis, afgeleverd door SELOR (Selectiebureau van de Federale Overheid - voorheen : Vast Wervingssecretariaat - Bisschoffsheimlaan 15, 1000 Brussel; tel. : +32-(0)2-788 66 32; e- mail : taal@selor.be), waaruit blijkt dat de betrokkene geslaagd is in het taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma. Dit bewijs van taalkennis moet uitgereikt zijn na een proef over de taalbeheersing van het Nederlands die verwacht wordt van de houders van één der hierboven onder punt 3.1 bedoelde diploma's.

 

6. BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Meer informatie over de inhoud van deze betrekking kan ingewonnen worden bij Dr. Natasja Peeters, directrice Collecties: natasja.peeters@warheritage.be, Jubelpark 3, 1000 Brussel; tel: 02 737 79 61 - 0470 89 16 66.

 

7. SELECTIEPROCEDURE

• De jury van het WHI oordeelt wie van de kandidaten, die een ontvankelijke kandidatuur hebben ingediend, het meest geschikt wordt geacht voor de betrekking (maximum 5 kandidaten kunnen aldus worden geselecteerd).
• Indien de jury het noodzakelijk acht, kan deze de kandidaten vragen om eender welke bijkomende proef af te leggen die de Jury bepaalt om hun geschiktheid voor de te begeven functie te beoordelen.

• De kandidaten die aldus in aanmerking worden genomen, zullen vervolgens uitgenodigd worden om voor de jury te verschijnen voor een hoorzitting met het oog op de vaststelling van de rangschikking der kandidaten.
• Deze rangschikking wordt pas definitief nadat ze werd meegedeeld aan de betrokken kandidaten die daarbij de mogelijkheid hebben erover klacht in te dienen en te vragen om door de jury te worden gehoord.

 

8. SOLLICITATIEPROCEDURE

8.1. De kandidaturen moeten worden ingediend vòòr vrijdag 20 augustus om middernacht. Ze moeten worden verstuurd naar hr@whi.be.
8.2. In de kandidatuur dient uitdrukkelijk te worden gepreciseerd:
• de functie waarvoor wordt gesolliciteerd;

• het adres waar de kandidaat de aangetekende brief in ontvangst zal kunnen nemen waarmede hem kennis zal worden gegeven van zijn plaats in de rangschikking der laureaten; elke wijziging van dit adres dient onmiddellijk te worden meegedeeld.
8.3. Aan de kandidatuur toe te voegen bescheiden:
• een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae;
• indien reeds wetenschappelijke activiteiten werden verricht: attesten om deze te staven (attesten afgeleverd door de werkgevers, de autoriteiten die beurzen toekenden,...);
• een kopie van het/de vereiste diploma's;
• indien een diploma van doctor, behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift, wordt voorgelegd om te voldoen aan de diplomavereisten, dient bovendien een kopie te worden toegevoegd van het universitair einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat, alsmede een vertaling van bedoeld einddiploma indien het werd uitgereikt in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol);
• een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken;
• de bescheiden en inlichtingen hierboven bedoeld onder punt 5.3.1, indien het/de vereiste diploma('s), behaald door de kandidaat, werd(en) uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling;
• het bewijs van taalkennis bedoeld onder punt 5.3.2, ingeval dit bewijs noodzakelijk is of wanneer de kandidaat wenst dat zijn indeling bij een taalrol gebeurt op basis van dat bewijs. 8.4. Er zal geen rekening worden gehouden met kandidaturen die niet werden ingediend overeenkomstig de hierboven bepaalde sollicitatieprocedure.

AGENDA

18-19/11/2021, Brussels - Belgium
PROGRAMMA CONSERVATIE-RESTAURATIE IN CONTEXT BRUSSEL, 18-19 NOVEMBER 2021 [Meer]
08-10/11/2021, Amersfoort - The Netherlands
Ook dit jaar organiseert De Kunstkliniek in samenwerking met ARA Nederland een workshop door Paolo Cremonesi voor gevorderde gebruikers van de Wolbers’ methode (gel en/of emulsies). De toenmalige vijfdaagse workshop is nu in twee verdeeld en ieder deel duurt nu drie dagen. Dit eerste deel, “Emulsions for Surface Cleaning and Removal of Film-Forming Materials” zal gehouden worden in de Amershof te Amersfoort, (Snouckaertlaan 11 (zijstraat Stationsstraat), 3811 MA, Amersfoort), op 8, 9 en 10 November 2021. [Meer]
08-10/11/2021, online
FUTURE TALKS 021 focuses on smart and intelligent solutions, both in the development, production and the preservation of modern design and contemporary art. [Meer]
04-05/11/2021, online
This year, the 6th International Meeting on Retouching of Cultural heritage (RECH6) will take place virtually on 4th and 5th November 2021. RECH6 is a collaboration between the RECH Group and the Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP) of the Universitat Politècnica de València, Spain. [Meer]
 

BRK NIEUWS

31 juli 2021
Contactpunten getroffen erfgoed en oproep aan vrijwilligers. [Meer]
30 mei 2021
Programma Conservatie-restauratie in context Brussel, 18-19 november 2021 [Meer]
19 maart 2021
Algemene Vergadering van BRK-APROA op op maandag 31 mei - virtueel [Meer]
29 januari 2021
Net zoals in Spanje in 2012 (Ecce Homo) en in 2018 (Sint-Joris) en recentelijk in andere Europese landen, heeft België zojuist een rampzalige erfgoedtragedie meegemaakt in Bergen/Mons. [Meer]
30 september 2020
However this very challenging year, E.C.C.O. recommends that celebrations are carried out virtually. Dissemination will be achieved through national and ECCO’s social media. [Meer]